Op deze pagina treft u belangrijke informatie aan over Advocatenkantoor Lopes Lima.

Algemene kantoorinformatie

Advocatenkantoor Lopes Lima is de handelsnaam van mevrouw mr. E.R. van Dijk – Lopes Lima. Advocatenkantoor Lopes Lima staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58616748.

Advocatenkantoor Lopes Lima is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Voor meer informatie over de Orde kunt u naar www.advocatenorde.nl.

Advocatenkantoor Lopes Lima is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid in Nederland. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Lopes Lima is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomende gevallen uitkeert, te vermeerderen met het eigen risico.

Klachtenregeling

Artikel 1 Begripsbepalingen:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de ouder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet.

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 Toepassingsbereik

2.1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor Lopes Lima en de cliënt.

2.2.Advocatenkantoor Lopes Lima draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

1. Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

4.1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Advocatenkantoor Lopes Lima wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

4.2. Advocatenkantoor Lopes Lima heeft in de overeenkomst van opdracht via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.

4.3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 Interne klachtprocedure

5.1 Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw mr. E.R. van Dijk – Lopes Lima, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.

5.2 De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

5.3 Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

5.4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5.5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

5.6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtenbehandeling

6.1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtenbehandeling geheimhouding in acht.

6.2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

7.1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

7.2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

7.3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

7.4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

8.1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

8.2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

8.3. Na afhandeling van iedere klacht wordt deze geanalyseerd – al dan niet tezamen met andere klachten – en wordt er een schriftelijk plan van aanpak opgesteld ter voorkoming van nieuwe klachten.

De Geschillencommissie

Zowel in de algemene voorwaarden als in de klachtenregeling wordt verwezen naar De Geschillencommissie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de volgende website: www. Degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies.

Vervanging en waarneming bij afwezigheid
Bij afwezigheid nemen de kantoorgenoten elkaars praktijk waar. Per e-mail met out of office reply wordt u geïnformeerd of de vervanging- en/of waarnemingsregeling in werking is getreden en met wie u contact kunt opnemen.

Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten!
Neem gerust contact met ons op…