Advocatenkantoor Lopes Lima

 

 1. Advocatenkantoor Lopes Lima is een eenmanszaak gevestigd te Rotterdam (hierna te noemen: ‘Lopes Lima’).

 

 1. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door Lopes Lima.

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van Lopes Lima is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval op grond van de door Lopes Lima gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

 

 1. Lopes Lima zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Lopes Lima is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

 

 1. De opdrachtgever vrijwaart Lopes Lima tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die Lopes Lima voor de opdrachtgever verricht.

 

 1. De opdrachtgever is aan Lopes Lima een honorarium alsmede vergoeding van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax-, kopieerkosten e.d.) verschuldigd overeenkomstig de bij Lopes Lima gebruikelijke tarieven en werkwijzen. Alle tarieven zijn exclusief BTW, kantoorkosten en verschotten.

 

 1. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de dag van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Lopes Lima gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

 

 1. Lopes Lima werkt ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). Lopes Lima vraagt voor al zijn werkzaamheden voor de cliënt een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De cliënt betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Zodra de eigen bijdrage bekend is wordt deze in rekening gebracht bij de cliënt met een betalingstermijn van 14 dagen.

 

 1. Kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van een procedure, zoals griffierecht, worden door Lopes Lima voorgeschoten en vervolgens verhaald bij de cliënten.

 

 1. Lopes Lima neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van zijn dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer Lopes Lima er niet in slaagt uw eventuele klachten over zijn dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 1. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Lopes Lima wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam.

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever aan Lopes Lima.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer 22/2014

Stel uw vraag direct aan een van onze specialisten!
Neem gerust contact met ons op…